Cele działania

Cel główny

Towarzystwo tworzy społeczny ruch na rzecz pomocy dzieciom i rodzicom, którego celem jest troska o prawa, jakość warunków życia, wychowania i edukacji dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość, godność i równość szans życiowych.

Cele Towarzystwa obejmują działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:

 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • pomocy społecznej kierowanej do rodzin i osób wychowujących dzieci będących w trudnej sytuacji życiowej, wspierania rodziny i systemy pieczy zastępczej,
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
 • wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa,
 • ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspierających rozwój demokracji,
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
 • działalności charytatywnej,
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą,
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą,
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • działalności na rzecz innych organizacji pozarządowych w zakresie zgodnym z zadaniami Towarzystwa.