Fundusz na Rzecz Chorych Dzieci

Historia powstania Funduszu Pomocy Dzieciom Chorym przy Oddziale Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jarosławiu

W maju 2002 roku pani Anna Tomczyk, dziennikarka Telewizji Rzeszów, zainteresowała się losem bardzo chorego od kilku lat Krystianka, mieszkańca powiatu jarosławskiego. Choroba dziecka postępowała, ale  w tamtym czasie pojawił się cień nadziei, że wspólne działania: to znaczy ludzka ofiarność i mądrość lekarzy,  mogą przynieść dziecku ratunek.

Wcześniej chłopczyk korzystał już z pomocy organizowanej przez Redakcję Gazety Jarosławskiej

i Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jarosławiu, ponieważ pochodził z biednej i niezaradnej rodziny, TPD zainicjowało też akcję pomocy wśród uczniów jarosławskich szkół.

Do organizowania pomocy i znalezienia dla Krystiana najlepszych fachowców zaangażowała się Prezes Związku Niewidomych Oddziału Powiatowego w Jarosławiu Pani Ewa Bednarczyk.

Akcja medialna zaczęła przynosić pierwsze efekty. Ukazujące się reportaże i informacje o stanie konta pomocy Krystianowi sprawiały, że coraz więcej osób udzielało pomocy.

Odbywały się pikniki charytatywne i zbiórki pieniędzy w zakładach pracy, firmach, wpłacali dary serca ludzie poruszeni losem chłopca.

W tym czasie zaangażowane bezpośrednio osoby zabiegały o konsultacje u największych autorytetów medycznych.

Poruszenie społeczne było wielkie i budujące, a kwota ponad 20 tysięcy złotych na specjalnym koncie pod nazwą „ Krystianek” budziła nadzieję.  Wola Pana Boga okazała się inna, Krystianek odszedł od nas w ostatnich dniach sierpnia 2002 roku.

W doniesieniach o śmierci chłopca media zapowiadały powstanie fundacji, która mogłaby rozpocząć działalność ze zgromadzonych dla Krystianka  środków finansowych.

Chęci i plany chociażby były najszlachetniejsze muszą zderzyć się z prawną i formalną stroną tego zagadnienia, a ta wymaga czasu i wielu zabiegów.

Założenie fundacji wiąże się z długą i kosztowną procedurą prawną, a potem samo prowadzenie też nie jest łatwe. Po konsultacjach z prawnikami i Zarządem okręgowym TPD w Przemyślu Zarząd Miejski TPD w Jarosławiu, na którego koncie znajdowały się zgromadzone dary pieniężne, postanowił podjąć starania o utworzenie funduszu pomocy dla dzieci chorych w ramach działalności statutowej towarzystwa.

Statut  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przewiduje możliwość prowadzenia różnych  funduszy z przeznaczeniem na pomoc potrzebującym dzieciom i ich rodzinom bez konieczności specjalnej rejestracji, ani ponoszenia dodatkowych kosztów, w ramach istniejącego konta bankowego bądź na wydzielonym rachunku. Pozostawała kwestia najważniejsza, co uczynią ofiarodawcy ze swoimi darami, bo w świetle prawa to tylko oni mogli podjąć decyzję o ponownym przeznaczeniu swoich darów.

            Prezes Zarządu TPD zwróciła się do wszystkich osób, które wpłaciły pieniądze na konto pomocy Krystianowi z zapytaniem czy zechcieliby przeznaczyć swój dar na poczet powstającego funduszu, czy są zainteresowani dalszą działalnością w strukturach funduszu i chcą uczestniczyć w akcie założycielskim. Na adres Zarządu TPD w Jarosławiu wpłynęły  wkrótce pozytywne odpowiedzi od wszystkich ofiarodawców.  Tak jak odpowiedzieli na apel dziennikarzy o pomoc dla Krystiana, odpowiedzieli na  list, chwaląc pomysł i życząc sukcesu. Były też osoby, które zdeklarowały dalsze wspieranie funduszu gdy rozpocznie on swoją działalność. Kilku ofiarodawców wyraziło chęć podjęcia osobistej działalności w strukturach funduszu.

Pozostało dopełnić czynności formalno – prawnych .

18 grudnia 2002 roku odbył się Zjazd Delegatów Kół TPD z terenu miasta i powiatu jarosławskiego, który powołał Zarząd Powiatowy TPD dla Miasta i Powiatu Jarosław na nową, czteroletnią kadencję. Zarząd Powiatowy TPD wystąpił do zebranych z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie utworzenia przy naszym Zarządzie Funduszu Pomocy Dzieciom Chorym. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, a Zarząd został zobowiązany do opracowania regulaminu i zasad udzielania pomocy.

Prezes Zarządu TPD w Jarosławiu rozesłała do wszystkich ofiarodawców  projekt regulaminu wraz z  prośbą o naniesienie swoich uwag. Równocześnie zaprosiła fundatorów na spotkanie założycielskie Funduszu Pomocy Chorym Dzieciom, którego datę ustalono na dzień 20 stycznia 2003 roku.

 

W obecności wicestarosty powiatu jarosławskiego – Janusza Kołakowskiego, Fundatorów, Zarządu Powiatowego TPD oraz  przedstawicieli mediów przyjęto Regulamin  działalności Funduszu

i wybrano Komisję opiniującą podania zainteresowanych pomocą.

Komisja rozpatrzyła pierwszy wniosek o pomoc dla 6 letniego Bartusia mieszkańca Jarosławia, który aktualnie przebywa na leczeniu rehabilitacyjnym. Prezes Zarządu TPD podziękowała wszystkim Ludziom Wielkiego Serca za ich dar, za decyzję o przekazaniu pieniędzy na rzecz powstającego Funduszu. Słowa podziękowania skierowała też do dziennikarzy zaangażowanych bezpośrednio w to dzieło pomocy zwracając się do Nich: – Państwa wrażliwość i dobrze wypełniona społeczna misja zaowocowały  poruszeniem wielu serc, a potrzebującym pomocy chorym dzieciom może rozbłysnąć iskierka nadziei.

 

Wyraziła także radość z udziału w akcie założycielskim przedstawicieli władz powiatu i szefów ośrodków pomocy, kierując do nich słowa: – Liczymy na Państwa pomoc i wsparcie. Państwa dziennikarzy proszę o dalszą współpracę niech tak dobrze rozpoczęte dzieło służy wielu dzieciom, niech się poszerza grono członków funduszu. Życzmy sobie by fundusz mógł długo służyć dzieciom i by nie zabrakło ludzi dobrej woli.

Komisji, która ma rozpocząć dzisiaj działalność życzę wrażliwości i rozwagi. Wszystkim państwu dziękuję za uwagę. 

Dodaj komentarz