Historia

Historia działalności TPD na Ziemi Jarosławskiej

1946 – 1947  pierwsze sygnały o działalności pomocowej dla dzieci z rodzin biednych. Działalność pomocowa to: dzielenie darów , organizowanie    wypoczynku letniego i zimowego w mieście i na wsi.

Pierwsze kolonie dla dzieci: Tyniowice k. Jarosławia, kierownik kolonii Marcin Kuczerowski. Na terenie miasta i powiatu aktywnie działali głównie nauczyciele: Czesław Wiśniewski, Józef Drzewiecki, Felicja Zuzan, Barbara Sierpniewska.

1949 – istnieje już 16 kół TPD, 4 sierocińce ( dla 130 dzieci). Powstaje pierwsza Szkoła im. TPD w Jarosławiu – jest nią Szkoła Podstawowa Nr 2, a kierownikiem jest Czesław Wiśniewski.

W latach 1952 – 1956 – działaność Towarzystwa zostaje przerwana, stowarzyszenie jest  rozwiązane na szczeblu centralnym. Nie ustaje jednak praca na rzecz dzieci. Ludzie gotowi pomagać potrzebującym dzieciom tworzą początki funkcjonowania nowych kół.

1956 –  Przywrócenie  TPD w Polsce i w naszym powiecie.  Osobą zasłużoną w tej  działalności jest wtedy Pani doktor Wanda Orłowska, która  studiując w Krakowie uczestniczyła w działalności tamtejszego koła. W Jarosławiu  przez szereg  lat była członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego i lekarzem opiekunem. Z inicjatywy Wydziału Oświaty w Jarosławiu powstaje następna Szkoła Podstawowa im. TPD założona  przez Marcina Kuczerowskiego ( w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1   ul. 3 Maja)

Lata 1960 – 1964 Powstaje  Koło TPD w Muninie Małej przy Kole Gospodyń Wiejskich – założycielka Wiktoria Stasiak, bardzo oddana sprawie dzieci i rodzin w potrzebie. Aktywni społecznicy to: Marcin Kuczerowski, Janina Tejchman, Józef Chmielowski, Wanda Orłowska.   Działa 11 kół w Jarosławiu ( 570 członków), a 21 kół (dla 1015 dzieci) w powiecie jarosławskim TPD prowadzi: 3 dziecińce, 1 świetlicę w mieście, 2 place zabaw. Członkowie prawnie wspierający to: PSS Społem, Zakłady Jajczarskie, Jarosławskie  Zakłady Przemysłu Spożywczego, Fabryka San, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane.

22 X 1966  Na Zjeździe Krajowym Delegatów Kół zostaje uchwalony Statut organizacji W powiecie jarosławskim  jest już: 40 kół, które zrzeszają 612 członków w mieście i powiecie 5 członków prawnych (zakłady pracy)  Z tej liczby 18 kół w Jarosławiu,  6 kół środowiskowych rodziców i społeczników różnych profesji działających przy świetlicach, Funkcję prezesa zarządu oddziału Powiatowego pełni pan Jan Stecki, lekarz współpracujący opiekun medyczny kół ? pediatra Wanda Orłowska

1968 – instruktorem TPD w Jarosławiu zostaje pani Janina Majsterkiewicz, zasłużony, długoletni działacz
Towarzystwa.

1969 – 1971  głośna akcja Zarządu Głównego TPD “Kierowco pomóż dziecku”. Cel: dowożenie dzieci do szkół w mieście i terenie, akcja  ogólnopolska.
Współorganizatorzy i sponsorzy akcji na terenie powiatu jarosławskiego: Wydział Komunikacji, PZU, Komenda Powiatowa MO, Jarosławski Oddział Powiatowy TPD ? zajmuje trzy razy I miejsce w woj. rzeszowskim, a kierowca Stanisław Puchalski za przewiezienie i pomoc największej liczbie dzieci zostaje odznaczony Orderem Uśmiechu TPD.

LATA 70

1975 – reorganizacja i likwidacja Oddziału Powiatowego TPD w Jarosławiu i powstanie Oddziału Miejskiego TPD (na podstawie protokołu z posiedzenia Zarządu z 24.11.1975 W trakcie  posiedzenia  dyrektor Zarządu Okręgu TPD Rzeszów mgr Stanisław Kozdraś ogłasza Oddział TPD w Jarosławiu przodującym w woj. rzeszowskim. Inspektor Wydziału Oświaty mgr Roman Fedan złożył podziękowanie za inicjatywę społecznej pracy lekarzy jarosławskich na rzecz Domu Dziecka  w Jarosławiu, za darmowe godziny pracy na podstawie porozumienia z Ministerstwem Zdrowia w Warszawie.

1975 – 1976 Przewodniczący Zygmunt Strenczak, zastępca Eugeniusz Trelka  Oddział organizuje liczne akcje wypoczynku zimowego  półkolonie dla 268 dzieci, współpraca ze szkołami podstawowymi: SP 1, SP 2, SP 4, SP 6, SP 11  oraz Spółdzielnią Mieszkaniową os. Kopernika dla 25 dzieci.

Akcje letnie i półkolonie – 143 dzieci, dziecińce wiejskie  dla 340 dzieci. Łącznie miasto Jarosław i powiat (wieś)
600 dzieci objętych opieką letnią.

1.Działa prężnie Komitet Opiekuńczy przy Państwowym Domu Dziecka od 1974 r.

2.Propozycja powołania zespołu do spraw patronatu nad szkolnictwem  specjalnym przy Szkole Specjalnej Nr 8    w Jarosławiu.

3.Prowadzone jest ognisko przedszkolne na os. Kopernika dla dzieci z osiedla.

4. Działają trzy świetlice środowiskowe dzięki współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową dla ok. 100 dzieci.

5. W mieście funkcjonuje 13 ogródków i placów zabaw, w tym 15 w zarządzie całkowitym TPD Oddział Miejski Jarosław.

6. Organizuje się ogniska przedszkolne przy szkołach miejskich i wiejskich.

LATA80

Zarząd Miejski zajmuje lokal w budynku JPB w Jarosławiu przy ul.Poniatowskiego 4

Od 1983 roku działa Koło Specjalnej Troski dla dzieci, którego założycielem był Ryszard Trunkwalter:   Należą do niego rodzice dzieci: upośledzonych  umysłowo, dzieci na diecie bezglutenowej dzieci chorych na
cukrzycę (34 osoby)

Na dzień  31. XII. 1985:  liczba kół – 35, liczba członków fizycznych – 240.

Koła w szkołach podstawowych – 8, w  przedszkolach  – 12, placówki opiekuńczo-wychowawcze – 3,
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej – 4,

 Świetlice środowiskowe – 4.

Członkowie prawni: 20 (zakłady pracy)

Aktywni członkowie Miejskiego Oddziału TPD w Jarosławiu: Janina Majsterkiewicz, Maria Kaczor ? lekarz, Stefania Filipów Ogródek Jordanowski 2 Legionów, Zbigniew Zadorożny ? nauczyciel,  Elżbieta Filip ? dyrektor        Miejskiego Przedszkola Nr 10 (dzieci specjalnej troski, Wanda Baran lekarz pediatra, Józef Marmurowicz (PCK)

TPD posiada w zarządzie  oddziału – 9 placów zabaw.

Współpracując z wieloma zakładami pracy z terenu miasta i powiatu organizuje imprezy środowiskowe z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka połączone z wręczaniem wyróżnień dla szczególnie zdolnych dzieci.

Współpraca z Wydziałem Rodzinnym Sądu Rejonowego w Jarosławiu w zakresie opieki i pomocy dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych patologią społeczną.

LATA 90

Szeroka działalność na rzecz organizacji wypoczynku dla dzieci z rodzin biednych i zagrożonych społecznie: kolonie zdrowotne, kolonie wypoczynkowe. Akcje – Lato w mieście.

Współpraca z pedagogami szkolnymi w zakresie wsparcia rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji

Prowadzenie akcji zbiórek żywności, odzieży, obuwia, przyborów szkolnych z przeznaczeniem dla dzieci potrzebujących pomocy.

OSTATNIE DZIESIĘCIOLECIE

2002 Oddział Powiatowy TPD przystępuje do Związku Stowarzyszeń  Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Jarosławskiego

18 grudnia 2002 r. Walne Zebranie Delegatów Kół z terenu Powiatu Jarosławskiego powołanie Oddziału Powiatowego TPD ?Na tym samym Walnym Zebraniu uchwalenie powołania do życia Funduszu dla Chorych Dzieci. W styczniu 2003 roku podpisanie deklaracji uczestnictwa w Funduszu, przyjęcie regulaminu działania. W następnych latach udzielanie znaczącej pomocy w leczeniu dzieci pochodzących z biednych rodzin.

Wrzesień 2004 powołanie placówki opiekuńczo wychowawczej – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze na Osiedlu Jagiellonów w Jarosławiu.

Oddział Powiatowy TPD podejmuje szeroką współpracę z Władzami Samorządowymi lokalnymi i wojewódzkimi  zgłasza swoje oferty działań opiekuńczych, profilaktycznych, artystycznych i sportowych na rzecz dzieci gorszych szans i pozyskuje środki na ten cel w formie dotacji.

Organizuje imprezy środowiskowe z okazji Dnia Dziecka.

Od 2001 roku w karnawale, organizuje we współpracy z Państwem Janiną i Władysławem Wyczawskimi bale charytatywne, dzięki którym zbierane są środki na organizację kolonii zdrowotnych i turnusów rehabilitacyjnych.

Realizuje projekty w partnerstwie z innymi organizacjami pozarządowymi.

Dzień dzisiejszy TPD w Jarosławiu

5 czerwca 2007 roku Oddział Powiatowy TPD w Jarosławiu uzyskuje samodzielność prawną.

Posiadamy wpis  do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z wadami postawy i różnymi chorobami dróg oddechowych. ?Należymy do Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych i współpracujemy
z wieloma organizacjami.

Od  listopada 2009  roku otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego

Organizujemy wypoczynek zimowy i letni dla dzieci w bieżącym roku wypoczywało łącznie 200 dzieci z czego 53 korzystało z pełnego dofinansowania.

Nasze kolonie są okazją do integracji dzieci pochodzących z biednych rodzin
z ich lepiej sytuowanymi rówieśnikami.

Stoimy na straży przestrzegania praw dziecka dlatego podejmujemy nowe zadanie jakim jest Kampania Społeczna pod nazwą ” Podnieś rękę przeciwko biciu dzieci”

2 grudnia 2009 świętowaliśmy 90 rocznicę istnienia TPD w Polsce i 60 rocznicę działalności TPD na Ziemi Jarosławskiej.

Oddział reprezentuje i działalność prowadzi Zarząd Oddziału w składzie:Anna Korczewska – prezes, Grażyna Bochenek – zastępca, Maria Wojtyna – skarbnik, Katarzyna Gałęza – sekretarz,  członkowie zarządu: Halina Dworak, Stanisława Łuków, Ryszard Trunkwalter. Nadzoruje Komisja Rewizyjna w składzie: Helena Wąsowicz, Jan Falandys, Ewa Pęcherek.

Dodaj komentarz