Historia

Historia działalności TPD na Ziemi Jarosławskiej

1946 ? 1947 ? pierwsze sygnały o działalności pomocowej dla dzieci z rodzin biednych. Działalność pomocowa to: dzielenie darów , organizowanie    wypoczynku letniego i zimowego w mieście i na wsi.

Pierwsze kolonie dla dzieci: Tyniowice k. Jarosławia, kierownik kolonii Marcin Kuczerowski. Na terenie miasta i powiatu aktywnie działali głównie nauczyciele: Czesław Wiśniewski, Józef Drzewiecki, Felicja Zuzan, Barbara Sierpniewska.

1949 ? istnieje już 16 kół TPD, 4 sierocińce ( dla 130 dzieci).            Powstaje pierwsza Szkoła im. TPD w Jarosławiu ? jest nią Szkoła Podstawowa Nr 2, a kierownikiem jest Czesław Wiśniewski.

W latach 1952 ? 1956 ? działaność Towarzystwa zostaje przerwana, stowarzyszenie jest  rozwiązane na szczeblu centralnym. Nie ustaje jednak praca na rzecz dzieci. Ludzie gotowi pomagać potrzebującym dzieciom tworzą początki funkcjonowania nowych kół.

?  1956 ? Przywrócenie  TPD w Polsce i w naszym powiecie.  Osobą zasłużoną w tej  działalności jest wtedy Pani doktor Wanda Orłowska, która  studiując w Krakowie uczestniczyła w działalności tamtejszego koła. W Jarosławiu  przez szereg  lat była członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego i lekarzem opiekunem. Z inicjatywy Wydziału Oświaty w Jarosławiu powstaje następna Szkoła Podstawowa im. TPD założona  przez Marcina Kuczerowskiego ( w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1   ul. 3 Maja)

Lata 1960 ? 1964 Powstaje  Koło TPD w Muninie Małej przy Kole Gospodyń Wiejskich – założycielka Wiktoria Stasiak, bardzo oddana sprawie dzieci i rodzin w potrzebie. Aktywni społecznicy to: Marcin Kuczerowski, Janina Tejchman, Józef Chmielowski, Wanda Orłowska.   Działa 11 kół w Jarosławiu ( 570 członków), a 21 kół (dla 1015 dzieci) w powiecie jarosławskim TPD prowadzi: 3 dziecińce, 1 świetlicę w mieście, 2 place zabaw. Członkowie prawnie wspierający to: PSS Społem, Zakłady Jajczarskie, Jarosławskie  Zakłady Przemysłu Spożywczego, Fabryka San, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane.

22 X 1966 ? Na Zjeździe Krajowym Delegatów Kół zostaje uchwalony Statut organizacji W powiecie jarosławskim  jest już: 40 kół, które zrzeszają 612 członków w mieście i powiecie 5 członków prawnych (zakłady pracy)  Z tej liczby 18 kół w Jarosławiu,  6 kół środowiskowych rodziców i społeczników różnych profesji działających przy świetlicach, Funkcję prezesa zarządu oddziału Powiatowego pełni pan Jan Stecki, lekarz współpracujący opiekun medyczny kół ? pediatra Wanda Orłowska

1968 ? instruktorem TPD w Jarosławiu zostaje pani Janina Majsterkiewicz, zasłużony, długoletni działacz
Towarzystwa.

1969 ? 1971 ? głośna akcja Zarządu Głównego TPD ?Kierowco pomóż dziecku?. Cel: dowożenie dzieci do szkół w mieście i terenie, akcja  ogólnopolska.
Współorganizatorzy i sponsorzy akcji na terenie powiatu jarosławskiego: Wydział Komunikacji, PZU, Komenda Powiatowa MO, Jarosławski Oddział Powiatowy TPD ? zajmuje trzy razy I miejsce w woj. rzeszowskim, a kierowca Stanisław Puchalski za przewiezienie i pomoc największej liczbie dzieci zostaje odznaczony Orderem Uśmiechu TPD.

LATA 70

1975 ? reorganizacja i likwidacja Oddziału Powiatowego TPD w Jarosławiu i powstanie Oddziału Miejskiego TPD (na podstawie protokołu z posiedzenia Zarządu z 24.11.1975 W trakcie  posiedzenia  dyrektor Zarządu Okręgu TPD Rzeszów mgr Stanisław Kozdraś ogłasza Oddział TPD w Jarosławiu przodującym w woj. rzeszowskim ?Inspektor Wydziału Oświaty mgr Roman Fedan złożył podziękowanie za inicjatywę społecznej pracy lekarzy jarosławskich na rzecz Domu Dziecka  w Jarosławiu, za darmowe godziny pracy na podstawie porozumienia z Ministerstwem Zdrowia w Warszawie

1975 ? 1976 Przewodniczący Zygmunt Strenczak, zastępca Eugeniusz Trelka  Oddział organizuje liczne akcje wypoczynku zimowego  półkolonie dla 268 dzieci, współpraca ze szkołami podstawowymi: SP 1, SP 2, SP 4, SP 6, SP 11  oraz Spółdzielnią Mieszkaniową os. Kopernika ? dla 25 dzieci.

Akcje letnie i półkolonie ? 143 dzieci, dziecińce wiejskie ? dla 340 dzieci. Łącznie miasto Jarosław i powiat (wieś) ? 600 dzieci objętych opieką letnią

1.Działa prężnie Komitet Opiekuńczy przy Państwowym Domu Dziecka od 1974 r.

2.Propozycja powołania zespołu do spraw patronatu nad szkolnictwem  specjalnym przy Szkole Specjalnej Nr 8    w Jarosławiu.

3.Prowadzone jest ognisko przedszkolne na os. Kopernika dla dzieci z osiedla.

4. Działają trzy świetlice środowiskowe dzięki współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową dla ok. 100 dzieci.

5. W mieście funkcjonuje 13 ogródków i placów zabaw, w tym 15 w zarządzie całkowitym TPD Oddział Miejski Jarosław.

6. Organizuje się ogniska przedszkolne przy szkołach miejskich i wiejskich.

LATA80

? Zarząd Miejski zajmuje lokal w budynku JPB w Jarosławiu przy ul.Poniatowskiego 4

? Od 1983 roku działa Koło Specjalnej Troski dla dzieci, którego założycielem był Ryszard Trunkwalter:   Należą do niego rodzice dzieci: upośledzonych  umysłowo, dzieci na diecie bezglutenowej dzieci chorych na
cukrzycę (34 osoby)

? 31. XII. 1985 ? liczba kół ? 35, liczba członków fizycznych 240.

? Koła w szkołach podstawowych ? 8, przedszkola ? 12, placówki opiekuńczo-wychowawcze ? 3, osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej ? 4,

?  Świetlice środowiskowe ? 4.

?  Członkowie prawni: 20 (zakłady pracy)

?  Aktywni członkowie Miejskiego Oddziału TPD w Jarosławiu: Janina Majsterkiewicz, Maria Kaczor ? lekarz, Stefania Filipów Ogródek Jordanowski 2 Legionów, Zbigniew Zadorożny ? nauczyciel,  Elżbieta Filip ? dyrektor        Miejskiego Przedszkola Nr 10 (dzieci specjalnej troski, Wanda Baran lekarz pediatra, Józef Marmurowicz (PCK)

?  TPD posiada w zarządzie  oddziału – 9 placów zabaw.

?  Współpracując z wieloma zakładami pracy z terenu miasta i powiatu organizuje imprezy środowiskowe z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka połączone z wręczaniem wyróżnień dla szczególnie zdolnych dzieci.

?  Współpraca z Wydziałem Rodzinnym Sądu Rejonowego w Jarosławiu w zakresie opieki i pomocy dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych patologią społeczną.

LATA 90

?Szeroka działalność na rzecz organizacji wypoczynku dla dzieci z rodzin biednych i zagrożonych społecznie: kolonie zdrowotne, kolonie wypoczynkowe. Akcje ?Lato w mieście?

?Współpraca z pedagogami szkolnymi w zakresie wsparcia rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji

?Prowadzenie akcji zbiórek żywności, odzieży, obuwia, przyborów szkolnych z przeznaczeniem dla dzieci potrzebujących pomocy.

OSTATNIE DZIESIĘCIOLECIE

?2002 Oddział Powiatowy TPD przystępuje do Związku Stowarzyszeń  Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Jarosławskiego

?18 grudnia 2002 r. Walne Zebranie Delegatów Kół z terenu Powiatu Jarosławskiego powołanie Oddziału Powiatowego TPD ?Na tym samym Walnym Zebraniu uchwalenie powołania do życia Funduszu dla Chorych Dzieci.

?W styczniu 2003 roku podpisanie deklaracji uczestnictwa w Funduszu, przyjęcie regulaminu działania. W następnych latach udzielanie znaczącej pomocy w leczeniu dzieci pochodzących z biednych rodzin. ?Wrzesień 2004 powołanie placówki opiekuńczo wychowawczej ? Środowiskowe Ognisko Wychowawcze na Osiedlu Jagiellonów w Jarosławiu.

?Oddział Powiatowy TPD podejmuje szeroką współpracę z Władzami Samorządowymi lokalnymi i wojewódzkimi ? zgłasza swoje oferty działań opiekuńczych, profilaktycznych, artystycznych i sportowych na rzecz dzieci gorszych szans i pozyskuje środki na ten cel w formie dotacji.

?Organizuje imprezy środowiskowe z okazji Dnia Dziecka

?Od 2001 roku w karnawale, organizuje we współpracy z Państwem Janiną i Władysławem Wyczawskimi bale charytatywne, dzięki którym zbierane są środki na organizację kolonii zdrowotnych i turnusów rehabilitacyjnych.

?Realizuje projekty w partnerstwie z innymi organizacjami pozarządowymi.

Dzień dzisiejszy TPD w Jarosławiu

?5 czerwca 2007 roku Oddział Powiatowy TPD w Jarosławiu uzyskuje samodzielność prawną.

?Posiadamy wpis  do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z wadami postawy i różnymi chorobami dróg oddechowych. ?Należymy do Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych i współpracujemy
z wieloma organizacjami.

?Od  listopada 2009  roku otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego

?Organizujemy wypoczynek zimowy i letni dla dzieci w bieżącym roku wypoczywało łącznie 200 dzieci z czego 53 korzystało z pełnego dofinansowania.

?Nasze kolonie są okazją do integracji dzieci pochodzących z biednych rodzin
z ich lepiej sytuowanymi rówieśnikami.

?Stoimy na straży przestrzegania praw dziecka dlatego podejmujemy nowe zadanie jakim jest Kampania Społeczna pod nazwą ? Podnieś rękę przeciwko biciu dzieci?

?2 grudnia 2009 świętowaliśmy 90 rocznicę istnienia TPD w Polsce i 60 rocznicę działalności TPD na Ziemi Jarosławskiej. ?Oddział reprezentuje i działalność prowadzi Zarząd Oddziału w składzie:Anna Korczewska ? prezes, Grażyna Bochenek ? zastępca, Maria Wojtyna ? skarbnik, Katarzyna Gałęza ? sekretarz,  członkowie zarządu: Halina Dworak, Stanisława Łuków, Ryszard Trunkwalter ?Nadzoruje Komisja Rewizyjna w składzie: Helena Wąsowicz, Jan Falandys, Ewa Pęcherek

Dodaj komentarz