SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2009

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI:

Nazwa: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY
W JAROSŁAWIU

Adres: 37-500 JAROSŁAW, OS. JAGIELLONÓW 1

Status prawny: OSOBOWOŚĆ PRAWNA. STATUS POŻYTKU PUBLICZNEGO

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym : 0000282287

Data rejestracji : 05.06.2007

Nazwa banku i numer rachunku: Bank Spółdzielczy w Jarosławiu

58 9096 0004 2001 0000 0329 0001

NIP: 7921942551 Regon: 180259853

Telefony: 16 621 46 87 tel/fax 16 621 24 43

E-mail: tpd.jaroslaw@gmail.com

Strona internetowa: www.tpd-jaroslaw.prv.pl

Zarząd Oddziału:

Anna Karczewska ? prezes,

Grażyna Bochenek- zastępca prezesa,

Maria Wojtyna skarbnik,

Katarzyna Gałęza? sekretarz,

Członkowie Zarządu: Halina Dworak, Stanisława Łuków, Ryszard Trunkwalter,

Komisja Rewizyjna:

Helena Wąsowicz – przewodnicząca,

Jan Falandys,

Ewa Pęcherek.

Nazwiska i imiona oraz funkcje osób statutowo upoważnionych do reprezentowania Oddziału Powiatowego TPD w Jarosławiu w kontaktach zewnętrznych i posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu organizacji pozarządowej (zawierania umów ? łącznie dwie z wymienionych czterech):

Anna Karczewska ? prezes,

Grażyna Bochenek- zastępca prezesa,

Maria Wojtyna skarbnik,

Katarzyna Gałęza? sekretarz,

Cele statutowe, przedmiot działalności

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest stowarzyszeniem pożytku publicznego. Jest rzecznikiem dziecka, promuje i chroni jego prawa, biorąc pod uwagę prawa
i obowiązki jego rodziców, prawnych opiekunów. Towarzystwo wspiera wielostronny rozwój dziecka prowadząc działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową, pro zdrowotną i profilaktyczną. Udziela pomocy rodzicom w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych.

Prowadzi działalność charytatywną. Inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie w wychowaniu dzieci szczególnie dzieci zagrożonych patologią społeczną, odrzuceniem i niepełnosprawnych. Prowadzi działalność profilaktyczną chroniącą dzieci i młodzież przed wszelkimi formami przemocy i uzależnień. Prowadzi własne placówki opiekuńczo wychowawcze o charakterze socjoterapeutycznym, placówki wypoczynku i rehabilitacji

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Działalność w 2009 roku:

W ramach Oddziału Powiatowego TPD w Jarosławiu działa 18 Kół Terenowych TPD z tego 9 przy szkołach wiejskich, 8 przy szkołach miejskich, 1 koło w środowisku zamieszkania i 1 koło rodziców przy Środowiskowym Ognisku Wychowawczy.

W minionym roku zrzeszonych było 223 członków zwyczajnych.

Ważne zmiany organizacyjne:

 • w lutym 2009 roku Oddział otrzymał wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych ważny do 2012 roku,

 • w listopadzie 2009 roku otrzymanie statusu organizacji pożytku publicznego

Najważniejszym wydarzeniem roku 2009 było Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Kół TPD, które odbyło się 11 grudnia 2009 roku dla uczczenie
90 rocznicy istnienia Stowarzyszenia w Polsce i 60 rocznicy działalności TPD na terenie Ziemi Jarosławskiej.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Kół TPD podjęło uchwałę o prowadzeniu społecznej Kampanii pod nazwą ? Podnieś rękę przeciwko biciu dzieci? Patronat nad kampanią objął Starosta Jarosławski, Burmistrz Miasta Jarosław i Redakcja Gazety Jarosławskiej. Kampania będzie prowadzona w następnych dwóch latach.

W ciągu roku różnymi formami pomocy objęto dzieci pochodzące z rodzin o bardzo niskich dochodach i często zagrożonych społecznie, w tym:

 • 97 dzieci objęto dożywianiem ( działalność czterech kół terenowych),

 • dla 130 dzieci zorganizowano wypoczynek letni w formie półkolonii,

 • 60 wyjechało na różne kolonie dzięki dofinansowaniu ze strony Zarządu Powiatowego TPD,

 • 50 dzieci skorzystało z dofinansowania wycieczek,

 • 50 dzieci objęto pomoćą materialną

 • 521 dzieci objęto łącznie różnymi formami wsparcia i opieki

Dzieci korzystały z pomocy materialnej, wsparcia w pokonywaniu trudności szkolnych, uczestniczyły w zajęciach świetlicowych, W 2009 roku udzielono wsparcia materialnego i fachowej pedagogicznej pomocy 58 rodzinom.

W Środowiskowym Ognisku Wychowawczego TPD, które jest placówką całoroczną z ciągłej pomocy korzystało 20dzieci, a z różnych programów realizowanych na bazie Ogniska 30 dzieci.

Prowadzono działalność charytatywną, w tym coroczny bal charytatywny, z którego dochód w kwocie 4500 zł przeznaczono tradycyjnie na dofinansowanie pobytu biednych dzieci na koloniach. Organizowano kiermasze charytatywne w trakcie imprez środowiskowych Dzień Dziecka i Parada Schumana.

W trakcie roku Zarząd zabiegał o pozyskanie sponsorów prywatnych
i instytucjonalnych. Do grona głównych sponsorów należą: Firmy O-I Produkcja Polska S.A., Recykling Centrum Sp. z o.o. Bank Spółdzielczy, PSS ?Społem? Dwór ?Hetman? Cukiernia ?Lukrecja?

Oddział prowadził Fundusz Pomocy Chorym Dzieciom, w ramach którego udzielane jest wsparcie dzieciom niepełnosprawnym i chorym pochodzącym z biednych rodzin.
W 2009 roku z takiej pomocy skorzystało 5 dzieci.

W akcji wypoczynku letniego zorganizowano 4 turnusy kolonijne w : Łebie, Mszanie Górnej, Ochotnicy Dolnej, Jastrzębiej Górze. Uczestniczyło w nich 150 dzieci.

Realizowane zadania zlecone w 2009 roku:

 1. UMOWA nr 166/2009 z dnia 25. III. 2009r. Z zakresu profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Zadanie: organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii zdrowotnych

i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem

alkoholowym.

Dotacja: 10.000,00 zł.

Termin realizacji: 25.03.2009r. ? 31.08.2009r.

 1. Umowa nr167/2009 z dnia 25. III. 2009r Zadanie: Z zakresu profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

Zadanie: prowadzenie całorocznej świetlicy środowiskowej dla dzieci
młodzieży z Dzielnicy nr 5 ze wsparciem specjalistycznym rodzin.

Dotacja: 6.000,00 zł

Termin realizacji: 25.03.2009r. ? 31.12.2009r

 1. UMOWA nr 168/ 2009 na zadanie Zmniejszenie zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży w Dzielnicy nr 5 poprzez realizację programu: Profilaktyka poprzez sztukę i sport

Dotacja: 7000zł

Termin realizacji: 25.03.2009 do 31.12. 2009

 1. UMOWA nr 24/85412/2009

Kuratorium Oświaty Rzeszów 23. 07. 2009 . Zadanie: wypoczynek letni dla biednych dzieci kolonie letnie.

Dotacja: 19 998zł.

Termin realizacji do 31.08.2009r

Sporządziła;

Anna Korczewska ? prezes zarządu