Menu

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2009

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI:

Nazwa: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY
W JAROSŁAWIU

Adres: 37-500 JAROSŁAW, OS. JAGIELLONÓW 1

Status prawny: OSOBOWOŚĆ PRAWNA. STATUS POŻYTKU PUBLICZNEGO

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym : 0000282287

Data rejestracji : 05.06.2007

Nazwa banku i numer rachunku: Bank Spółdzielczy w Jarosławiu

58 9096 0004 2001 0000 0329 0001

NIP: 7921942551 Regon: 180259853

Telefony: 16 621 46 87 tel/fax 16 621 24 43

E-mail: tpd.jaroslaw@gmail.com

Strona internetowa: www.tpd-jaroslaw.prv.pl

Zarząd Oddziału:

Anna Karczewska ? prezes,

Grażyna Bochenek- zastępca prezesa,

Maria Wojtyna skarbnik,

Katarzyna Gałęza? sekretarz,

Członkowie Zarządu: Halina Dworak, Stanisława Łuków, Ryszard Trunkwalter,

Komisja Rewizyjna:

Helena Wąsowicz – przewodnicząca,

Jan Falandys,

Ewa Pęcherek.

Nazwiska i imiona oraz funkcje osób statutowo upoważnionych do reprezentowania Oddziału Powiatowego TPD w Jarosławiu w kontaktach zewnętrznych i posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu organizacji pozarządowej (zawierania umów ? łącznie dwie z wymienionych czterech):

Anna Karczewska ? prezes,

Grażyna Bochenek- zastępca prezesa,

Maria Wojtyna skarbnik,

Katarzyna Gałęza? sekretarz,

Cele statutowe, przedmiot działalności

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest stowarzyszeniem pożytku publicznego. Jest rzecznikiem dziecka, promuje i chroni jego prawa, biorąc pod uwagę prawa
i obowiązki jego rodziców, prawnych opiekunów. Towarzystwo wspiera wielostronny rozwój dziecka prowadząc działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową, pro zdrowotną i profilaktyczną. Udziela pomocy rodzicom w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych.

Prowadzi działalność charytatywną. Inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie w wychowaniu dzieci szczególnie dzieci zagrożonych patologią społeczną, odrzuceniem i niepełnosprawnych. Prowadzi działalność profilaktyczną chroniącą dzieci i młodzież przed wszelkimi formami przemocy i uzależnień. Prowadzi własne placówki opiekuńczo wychowawcze o charakterze socjoterapeutycznym, placówki wypoczynku i rehabilitacji

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Działalność w 2009 roku:

W ramach Oddziału Powiatowego TPD w Jarosławiu działa 18 Kół Terenowych TPD z tego 9 przy szkołach wiejskich, 8 przy szkołach miejskich, 1 koło w środowisku zamieszkania i 1 koło rodziców przy Środowiskowym Ognisku Wychowawczy.

W minionym roku zrzeszonych było 223 członków zwyczajnych.

Ważne zmiany organizacyjne:

Najważniejszym wydarzeniem roku 2009 było Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Kół TPD, które odbyło się 11 grudnia 2009 roku dla uczczenie
90 rocznicy istnienia Stowarzyszenia w Polsce i 60 rocznicy działalności TPD na terenie Ziemi Jarosławskiej.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Kół TPD podjęło uchwałę o prowadzeniu społecznej Kampanii pod nazwą ? Podnieś rękę przeciwko biciu dzieci? Patronat nad kampanią objął Starosta Jarosławski, Burmistrz Miasta Jarosław i Redakcja Gazety Jarosławskiej. Kampania będzie prowadzona w następnych dwóch latach.

W ciągu roku różnymi formami pomocy objęto dzieci pochodzące z rodzin o bardzo niskich dochodach i często zagrożonych społecznie, w tym:

Dzieci korzystały z pomocy materialnej, wsparcia w pokonywaniu trudności szkolnych, uczestniczyły w zajęciach świetlicowych, W 2009 roku udzielono wsparcia materialnego i fachowej pedagogicznej pomocy 58 rodzinom.

W Środowiskowym Ognisku Wychowawczego TPD, które jest placówką całoroczną z ciągłej pomocy korzystało 20dzieci, a z różnych programów realizowanych na bazie Ogniska 30 dzieci.

Prowadzono działalność charytatywną, w tym coroczny bal charytatywny, z którego dochód w kwocie 4500 zł przeznaczono tradycyjnie na dofinansowanie pobytu biednych dzieci na koloniach. Organizowano kiermasze charytatywne w trakcie imprez środowiskowych Dzień Dziecka i Parada Schumana.

W trakcie roku Zarząd zabiegał o pozyskanie sponsorów prywatnych
i instytucjonalnych. Do grona głównych sponsorów należą: Firmy O-I Produkcja Polska S.A., Recykling Centrum Sp. z o.o. Bank Spółdzielczy, PSS ?Społem? Dwór ?Hetman? Cukiernia ?Lukrecja?

Oddział prowadził Fundusz Pomocy Chorym Dzieciom, w ramach którego udzielane jest wsparcie dzieciom niepełnosprawnym i chorym pochodzącym z biednych rodzin.
W 2009 roku z takiej pomocy skorzystało 5 dzieci.

W akcji wypoczynku letniego zorganizowano 4 turnusy kolonijne w : Łebie, Mszanie Górnej, Ochotnicy Dolnej, Jastrzębiej Górze. Uczestniczyło w nich 150 dzieci.

Realizowane zadania zlecone w 2009 roku:

  1. UMOWA nr 166/2009 z dnia 25. III. 2009r. Z zakresu profilaktyki
    i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Zadanie: organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii zdrowotnych

i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem

alkoholowym.

Dotacja: 10.000,00 zł.

Termin realizacji: 25.03.2009r. ? 31.08.2009r.

  1. Umowa nr167/2009 z dnia 25. III. 2009r Zadanie: Z zakresu profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

Zadanie: prowadzenie całorocznej świetlicy środowiskowej dla dzieci
młodzieży z Dzielnicy nr 5 ze wsparciem specjalistycznym rodzin.

Dotacja: 6.000,00 zł

Termin realizacji: 25.03.2009r. ? 31.12.2009r

  1. UMOWA nr 168/ 2009 na zadanie Zmniejszenie zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży w Dzielnicy nr 5 poprzez realizację programu: Profilaktyka poprzez sztukę i sport

Dotacja: 7000zł

Termin realizacji: 25.03.2009 do 31.12. 2009

  1. UMOWA nr 24/85412/2009

Kuratorium Oświaty Rzeszów 23. 07. 2009 . Zadanie: wypoczynek letni dla biednych dzieci kolonie letnie.

Dotacja: 19 998zł.

Termin realizacji do 31.08.2009r

Sporządziła;

Anna Korczewska ? prezes zarządu