Partnerski Projekt “Otwarci na Integrację”

Partnerski Projekt ?Otwarci na Integrację?

zadanie realizowane w ramach rządowego programu: ?Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ? projekty promujące i upowszechniające działania z obszaru bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole? – dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Opis projektu

Projekt będzie realizowany przez Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Jarosławiu we współpracy z nowo powstałym Stowarzyszeniem Na Rzecz Integracji
i Edukacji “Razem Łatwiej”, działającym przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jarosławiu ,Organem Prowadzącym Szkoły – Gminą Miejską Jarosław, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Jarosławiu, Narodową Siecią Leczenia Zaburzeń Regulacji Emocji i Stresu Traumatycznego Dzieci i Młodzieży w Warszawie ( NSLT) oraz szkołami: Szkołą Podstawową nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu

i Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Stanisława Konarskiego.

Głównym celem projektu jest stworzenie w obydwu szkołach przyjaznych i bezpiecznych warunków oraz dobrego klimatu do wzajemnej nauki i zabawy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z ich zdrowymi i sprawnymi rówieśnikami.

Uczenie się wzajemnej tolerancji, wrażliwości, otwartości poszanowania praw innych, integrowanie dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych, a przez to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz podniesienie poziomu kompetencji kadry pedagogicznej i rodziców w zakresie wspierania tych dzieci,
w ich rozwoju, to najważniejsze rezultaty projektu. Wszystkie działania

projektowe będą skierowane do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli obydwu szkół.

Dzieci sprawne i zdrowe w trakcie różnych działań o charakterze integracyjnym, będą miały okazję poznać i zrozumieć na czym polegają trudności i ograniczenia wynikające z poszczególnych rodzajów niepełnosprawności czy innych specjalnych potrzeb kolegów i koleżanek. Dobrą okazją do rozpoczęcia działań skierowanych do uczniów będzie impreza plenerowa integracyjna dla społeczności obydwu szkół z okazji pożegnania lata, która będzie miała charakter zabawy sportowo-artystycznej.

Główną formą działań będą warsztaty, dzięki którym wzrosną umiejętności i kompetencje wszystkich grup odbiorców. Nowym działaniem na rzecz rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne oraz o innych potrzebach specjalnych będzie powołanie grup wsparcia. Prowadzić je będą specjaliści pracujący z dziećmi.

Opracowanie specjalnego, elektronicznego poradnika dla dzieci i rodziców, który zostanie jako trwały rezultat projektu, będzie służyć jako źródło informacji i porad dla rodziców dzieci i nauczycieli. Ważnym działaniem planowanym dla dzieci będzie cykl zajęć dla klasy czwartej, dotyczący rozpoznawania i identyfikacji emocji u

dzieci oraz poznanie prostych ćwiczeń pozwalających poradzić sobie z emocjami swoimi i kolegów. Zajęcia poprowadzi specjalista w tym zakresie Koordynator NSLT. Umiejętności nabyte przez dzieci będą procentować w dalszej edukacji i pozytywnie wpływać na relacje koleżeńskie po zakończeniu projektu. Poprzez promocję projektu w lokalnych mediach i propagowanie dobrych praktyk problemy edukacji dzieci o specjalnych potrzebach

staną się znane społeczności Miasta Jarosław. Pod koniec realizacji projektu planujemy zorganizować konferencję połączoną z promocją edukacji dzieci o specjalnych potrzebach z ich zdrowymi i sprawnymi rówieśnikami w lokalnym środowisku bez barier

i uprzedzeń. W trakcie tej konferencji planujemy zaprezentować dobre praktyki edukacji włączającej i ukazać płynące z tego faktu korzyści dla całej społeczności lokalnej.

Dzięki pozyskaniu przychylności Władz Miasta dla założeń projektu możliwa będzie kontynuacja działań jako długofalowego programu na rzecz tworzenia przyjaznych
i bezpiecznych warunków dla edukacji włączające w naszym mieście.

Uzasadnienie potrzeb realizacji projektu

Coraz więcej rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami chce dla swoich dzieci edukacji w szkole ogólnodostępnej w swoim lokalnym środowisku. Około 50 dzieci niepełnosprawnych nie licząc dzieci z innymi potrzebami specjalnymi, uczy się w szkołach ogólnodostępnych na terenie miasta Jarosław przy czym najwięcej z nich, w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi. Mimo podejmowaniu różnych działań na rzecz integracji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z ich sprawnymi kolegami, w dalszym ciągu

występują trudności, w pełnym zrozumieniu potrzeb tej grupy, co stwarza zagrożenie ich bezpiecznego pobytu w szkole. Występujące trudności wynikają z braku wiedzy u uczniów sprawnych i ich rodziców na temat istoty poszczególnych niepełnosprawności i specjalnych potrzeb oraz możliwości tych dzieci i młodzieży. Oferta wsparcia rozwoju tych dzieci proponowana przez szkoły jest w dalszym ciągu niewystarczająca. W żadnej ze szkół nie prowadzi się grup wsparcia dla rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wśród najmłodszych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych bardzo wzrosła liczba dzieci z autyzmem co stanowi ogromne wyzwanie dla rodziców, nauczycieli i pozostałych sprawnych dzieci. Z tą niepełnosprawnością wiążą się problemy w nawiązaniu wzajemnych relacji i często braku komunikacji. Dużym problemem nie rozwiązywanym w szkołach są sprawy dzieci z różnymi zaburzeniami emocjonalnymi wynikającymi z traumatycznych przeżyć. Wychodząc naprzeciw opisanym powyżej potrzebom dzieci ich rodziców oraz

nauczycieli, nasze stowarzyszenie zawiązało partnerstwa z kilkoma podmiotami w celu realizacji projektu pozwalającego na złagodzenie powyższych problemów i przyjście z pomocą każdej z tych grup. Dzięki partnerstwu z lokalnymi mediami opisane problemy zostaną nagłośnione, a dobre praktyki wypromowane, co przyczyni się do wzrostu świadomości społeczeństwa lokalnego. Partnerstwo z organem prowadzącym szkoły otworzy drogę do rozwiązań długofalowych.

Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

1.Tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska oraz klimatu w szkołach objętych projektem poprzez kształtowanie u uczniów zdrowych i sprawnych pozytywnych postaw, zrozumienia i znajomości potrzeb oraz możliwości kolegów o specjalnych potrzebach, a także umiejętności nawiązania relacji z nimi.

2.Rozbudzanie świadomości społeczności szkół oraz społeczeństwa lokalnego , że wszyscy mają równe prawa, choć mają różne możliwości Kampania medialna Otwarci na Integrację, Promocja dobrych praktyk integracji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z ich sprawnymi kolegami na łamach lokalnej prasy i w lokalnej telewizji oraz w audycjach lokalnego radia.

3.Zaspokojenie potrzeb rozwojowych i wspieranie indywidualnego rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez organizację różnorodnych zajęć i aktywności o charakterze terapeutycznym.

4.Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych i z innymi trudnościami w rozwoju ze zdrowymi rówieśnikami i społecznością lokalną poprzez zaproszenie do udziału w zajęciach i imprezach zdrowego rodzeństwa, kolegów i koleżanek oraz modelowanie pożądanych relacji w grupie rówieśniczej.

5.Nabycie nowych kwalifikacji przez nauczycieli szkół w zakresie wsparcia uczniów

niepełnosprawnych w różnym stopniu oraz uczniów z innymi potrzebami specjalnymi.

6.Integracja i profesjonalne wsparcie dla rodzin dzieci niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie i prowadzenie grup wsparcia i elektronicznego, aktualizowanego poradnika.

7.Nabycie nowych umiejętności przez rodziców uczniów niepełnosprawnych w różnym stopniu oraz uczniów z innymi potrzebami specjalnymi, w ramach szkoleń i warsztatów.

8.Zakup narzędzi i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

9.Stworzenie zintegrowanego systemu działań szkół i organu prowadzącego na rzecz edukacji wspólnej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich zdrowych kolegów.

Planowane działania w zakresie realizacji zadania publicznego.

Realizację projektu rozpoczniemy od spraw organizacyjnych i promocji projektu.

Działania będą adresowane do uczniów klas integracyjnych i uczniów pozostałych klas w szkołach z oddziałami integracyjnymi:

Dla rodziców będą adresowane działania:

Warsztaty praktycznej nauki masażu relaksacyjnego i zasad wspierania dzieci z ograniczeniami ruchowymi.

Warsztaty – wsparcie uczniów z zaburzeniami w zakresie regulacji emocji.

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami w domu.

Rozpropagujemy też powstanie grup wsparcia dla rodziców, które poprowadzą specjaliści sprawujący rolę nauczycieli wspierających.

Nauczycieli zaprosimy na szkolenia z zakresu:

Elementy terapii integracji sensorycznej w oddziaływaniu rewalidacyjnym wobec wybranych grup niepełnosprawności.

Wsparcie uczniów z zaburzeniami w zakresie regulacji emocji.

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami w szkole.

Dla uczniów:

Na przełomie września i października zaprosimy społeczności obydwu szkół na imprezę integracyjną, plenerową pod hasłem Pożegnanie lata – artystycznie i sportowo, a po tej imprezie w każdej ze szkól we wszystkich klasach zostanie przeprowadzony cykl zajęć

z wychowawcą na temat ograniczeń, potrzeb i możliwości jakie niosą ze sobą różne specjalne potrzeby ich kolegów. Zajęcia odbędą się według opracowanych wcześniej scenariuszy

i pozwolą osiągnąć główny cel.

Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami zorganizowane zostaną zajęcia integracji sensorycznej z zastosowaniem zakupionego w tym celu specjalistycznego sprzętu.

Szczególne działanie zostanie skierowane do uczniów klas czwartych szkoły podstawowej- dzieci nauczą się identyfikować i rozpoznawać własne emocje, a także poznają proste techniki radzenia sobie z własnymi emocjami i emocjami kolegów. Zajęcia poprowadzi specjalista
z tego zakresu na przełomie października i listopada i początku grudnia.

W siedzibie naszego stowarzyszenia zostanie utworzony punkt poradnictwa dla rodziców
i dzieci, który będzie działał dalej po zakończeniu projektu.

Dla uczniów klas integracyjnych w obydwu szkołach planujemy zorganizować w miesiącach listopad- grudzień zajęcia z arteterapii, dzięki którym dzieci będą mogły odkryć swoje talenty, nauczą się współpracy i wzajemnej pomocy w działaniu.

Dla społeczności lokalnej:

Konferencja pt. Edukacja włączająca możliwości i szanse.

Cykl artykułów w Gazecie Jarosławskiej

Cykl audycji w Radio Fara.

Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Po zrealizowaniu programu uczeń szkoły projektowej:

– ma właściwy stosunek do niepełnosprawnych rówieśników,

– jest wrażliwy na problemy swoich mniej sprawnych kolegów,

– postrzega drugą osobę jako równego sobie człowieka, zwraca uwagę na jego potrzeby,

– dostrzega w swoich kolegach indywidualne cechy, zdolności, pozytywne zachowania,

– jest otwarty i tolerancyjny wobec innych,

– jest cierpliwy, taktowny i kulturalny wobec drugiego człowieka,

– zna różne sposoby okazywania uczuć.

Dzięki powyższym rezultatom uczeń o specjalnych potrzebach znajduje przyjazne
i bezpieczne warunki do nauki i rozwoju, może liczyć na pomoc ze strony rówieśników, otrzymuje fachowe i specjalistyczne wsparcie ze strony nauczycieli. Zostaje spełniony główny cel projektu.

Społeczność lokalna podnosi poziom swojej wiedzy na temat warunków i korzyści z edukacji włączającej i integracyjnej dzieci i młodzieży.

Tworzy się lokalny długofalowy program na rzecz bezpieczeństwa, tolerancji i integracji
w warunkach szkół ogólnodostępnych.