Świetlica

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Podstawowe formy pracy świetlicy:

 • edukacyjne: odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości w nauce, reedukacja, nauka języków itp.,
 • organizujące czas wolny: gry i zabawy, uczestnictwo w imprezach kulturalnych, np. koncertach, wystawach,
 • wspierające rozwój  zainteresowań i zdolności: plastyczne, teatralne, taneczne, modelarskie itp.,
 • zwiększające kulturę osobistą np. nauka zasad zachowania przy stole, nauka higieny,
 • rozwijające sprawność fizyczną: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe, nauka pływania, tenis stołowy itp.,
 • działania na rzecz świetlicy, np. dbanie o wystrój placówki,
 • działania na rzecz środowiska lokalnego, np. współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz innych społeczności,
 • współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi), szkołami, pracownikiem socjalnym oraz innymi osobami i instytucjami.

Cele i zadania świetlicy:

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

Do zadań świetlicy należy:

 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych,
 • rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków,
 • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy

Dodaj komentarz